Achizitii publice

  • Anunț de participare nr. 949 din 29.03.2024 pentru atribuirea contractului de executie Lucrari de reparatii, modernizare finisaje si punere in functiune Punct Medical Sasesc Vizualizare,
  • Hotararea nr.25 din 30.03.2023 privind insusirea de catre Consiliul local al comunei Balasesti a contractelor de achizitie publica ce vor fi finantate in anul 2023 Vizualizare

ANUNT UNITATATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BĂLĂŞEŞTI, COMUNA BĂLĂŞEŞTI, BĂLĂŞEŞTI, judeţul GALAŢI, telefon 0236334709, fax 0236334709, email primariabalasesti@yahoo.com ,organizează în condiţiile O.U.G. 54/2006 şi a H.G. 168/2007, licitatie publică în vederea concesionări pe o perioada de 5 ani a suprafetei 83,42ha teren extravilan din T2,proprietate privată a comunei Bălăşeşti, judeţul Galaţi. Pot participa la licitaţie persoane fizice şi juridice de drept privat române sau straine care au obiect de activitate agricultura. Documentaţia de atribuire se poate obţine contra-cost de la sediul autorităţii contractante după achitarea sumei de 50lei la casieria UAT. Bălăşeşti, între orele 08-12.00, după data publicaări anunţului.cuantumul garanţieie de participare este de 2000lei ce va fi platită în contul RO20TREZ309006XXX000134, deschis trezoreria TG. Bujor, judeţul Galaţi, data limită pentru solicitarea clarificarilor este05.10.2016. ofertele vor fi depuse la compartimentul juridic al primarie Bălăşeşti, judeţul Galaţi pană cel tarziu în data de 10.10.2016 ora 10.00., în două exemplare din care unul original şi xerocopie. plicul exterior al ofertei va purta menţiunea numelui, adresa nr. de telefon al ofertantului. licitatia se va desfăşura la sediul Primariei Bălăşeşti, judeţul Galaţi, în data de 10.10.2016 ora 12.00. Soluţionarea litigiilor apărute pe parcursul desfăşurări proceduri se vor rezolva în conformitate cu prevederile Legii 554/2004. Actiunea în justitie se introduce la secţia contencios a tribunalului Galaţi. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0236/334782; 0236334709, s-au la sediul U.A.T.Bălăşeşti, judeţul Galaţi-compartiment juridic.

ANUNT U.A.T. Balasesti, comuna Balasesti, judetul Galati , telefon/fax 0236.334.709, E-mail: primariabalasesti@yahoo.com organizează licitatie publica cu strigare pentru închirierea pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungiri prin acordul partilor a urmatoarelor imobile;
-teren intravilan în suprafată de 800mp situate în cvartal 26 parcela 2;
-spatiu comercial în suprafata de 28 mp, situat în fostul chiosc CAP ;
Pot participa la licitatie persoane juridice sau fizice de drept privat române sau străine .
Documentația privind atribuirea se poate solicita , contracost de la compartimentul juridic și achizitii publice al primariei Balasesti.
Depunerea documentelor de către solicitanți se va putea face pînă la data de 28.09.2015 ora10.00.
Procedura de licitatie se va desfăsura în data de 28.09.2015 ora 12.00, la sediul primariei Bălășești, județul Galați.

ANUNT U.A.T.Balasesti, comuna Balasesti, judetul Galati, telefon/fax 0236334709, e-mail:  primariabalasesti@yahoo.com organizează licitatie publica cu strigare pentru închirierea pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungiri prin acordul partilor a urmatoarelor imobile; 
– teren intravilan în suprafată de 800mp situate în cvartal 26 parcela 2; 
– spatiu commercial în suprafata de 27mp situat în imobilul denumit fosta farmacie; 
– spatiu comercial în suprafata de 28 mp, situat în fostul chiosc CAP ; 
– spațiu comercial situat în fostul cabinet stomatologic în suprafata de 24mp. 
Pot participa la licitatie persoane juridice sau fizice de drept privat române sau străine. Documentația privind atribuirea se poate solicita, contracost de la compartimentul juridic și achizitii publice al primariei Balasesti. 
Depunerea documentelor de către solicitanți se va putea face până la data de 27.08.2015 ora 10.00. 
Procedura de licitatie se va desfăsura în data de 27.08.2015 ora 12.00, la sediul primariei Bălășești, județul Galați.

ANUNT  U.A.T.Balasesti, comuna Balasesti, judetul Galati , telefon/fax 0236.334.709, e-mail: primariabalasesti@yahoo.com, organizează licitatie publica cu strigare pentru închirierea pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungiri prin acordul partilor a urmatoarelor imobile; 
– teren intravilan în suprafată de 800mp situate în cvartal 26 parcela 2; 
– spatiu commercial în suprafata de 27mp situat în imobilul denumit fosta farmacie; 
– spatiu comercial în suprafata de 28 mp, situat în fostul chiosc CAP ; 
– spațiu comercial situat în fostul cabinet stomatologic în suprafata de 24mp. 
Pot participa la licitatie persoane juridice sau fizice de drept privat române sau straine . 
Documentația privind atribuirea se poate solicita, contracost de la compartimentul juridic și achizitii publice al primariei Balasesti.