Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Bălășești, telefon 0236.334.782, la adresa de e-mail: balasesti@gl.e-adm.ro sau la adresa Primăriei comunei Bălășești, str. Primăriei, nr. 5, localitatea Bălășești, județul Galați, https://www.primariabalasesti.ro/

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Comunei Bălășești: link opis legislativ 

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. 28 din 31.07.2017 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bălășești Vizualizare 

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei aprobată prin

  • Hotararea nr.18 din 24.03.2024 privind revocarea HCL nr.71 din 28.12.2023 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii prin reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Vizualizare
  • Hotararea nr.9 din 31.01.2024 privind aprobarea coeficientilor de ierarhizare in vederea stabilirii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual incepand cu 01.01.2024 Vizualizare si Anexa Vizualizare
  • Hotararea nr.71 din 28.12.2023 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii prin reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Balasesti pentru anul 2024 Vizualizare
  • Hotararea nr.30 din 25.04.2023 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL nr.15 din 28.02.2023 – organigrama si stat de functii Vizualizare
  • Hotararea nr.15 din 28.02.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru anul 2023 Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele              Functia              Zile de audiente               Ore de audiente 
Maftei Paul Cezar                    Primar                      Luni                      09:00 – 12:00 si 14:00 – 16:00
Tașcă Costel                          Viceprimar              Marti si Vineri            09:00 – 12:00 si 14:00 – 16:00
Ciocan Elena                           Secretar                     Joi                       09:00 – 12:00 si 14:00 – 16:00

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0236.334.782;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA COMUNEI BĂLĂȘEȘTI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Comunei Bălășești:
Dl. Maftei Paul Cezar – Primar
Dl. Tașcă Costel – Viceprimar
D-na Ciocan Elena  – Secretar General al comunei Bălășești;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: dl.-

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Comuna Bălășești
Sediul: Judetul Galați, Localitatea Bălășești, Strada Primăriei, nr. 5, Cod Postal 807020
Telefon: 0236.334.782
Fax : 0236.334709
E-mail: balasesti@gl.e-adm.ro
Site: https://www.primariabalasesti.ro/

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Bălășești şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local
Referitor la sursele financiare ale comunei Bălășești atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Bălășești şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Bălășești. 

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link 

 
h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul General al Comunei Bălășești: Ciocan Elena

 FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001